top of page

ORGANISATIE

Ontdek wie de zaak doet draaien, hoe je lid kan worden en hoe je eventueel een bijdrage kan leveren aan onze werking en de bevordering van ons erfgoed.

WIE ZIJN WIJ?

Doelstelling

 

Heemkring De Drie Rozen is sinds 1965 actief en werd in 1971 een vzw (ond.nr. 0408.266.961 - statuten) met als doel het bewaren, bestuderen, bekendmaken en doen waarderen van het heem. De vzw heeft 3 heemhuisjes (werkmanshuisjes) in beheer. Er worden culturele- en ontspanningsactiviteiten zoals voordrachten, wandelingen, uitstappen, bezoeken en eigen tentoonstellingen georganiseerd. De heemkring verzorgt een tijdschrift "De Drie Rozen" (driemaandelijks) en een nieuwsblad "Heemtijdingen" (maandelijks, uitgezonderd in augustus).

De heemkring situeert zijn activiteiten en projecten vooral in een sociaal—culturele context.

Benaming "De Drie Rozen"

 

Rond 1774 was 's-Gravenwezel eigendom van de familie Roose de Baisy. Het familiewapen bestaat uit een zilveren V in omgekeerde vorm met daar rond drie zilveren rozen op rode achtergrond. Door huwelijk werd de familie Roose de Baisy verbonden met de familie Gillès de Pélichy, die het familiewapen overnam. In 1929 werd het familiewapen aanvaard als gemeentelijk wapenschild. Het is naar een onderdeel van het wapenschild, de drie roosjes, dat de heemkring zijn naam gekregen heeft.

Historiek

 

In 1965 werd de heemkring boven de doopfont gehouden met Alfons Borstlap als eerste voorzitter, Hendrik Breugelmans als ondervoorzitter, André Verbeeck als secretaris en Jozef Lamps als penningmeester. De kring had dan nog geen lokaal en vergaderde bij de bestuursleden thuis. Karel Borstlap, zoon van Alfons, nam het roer over in oktober 1968. Vanaf 1969 beschikte men over een lokaal in Wijnegemsesteenweg 40. Ook het tijdschrift zag het licht.

In de Kerkstraat werden 3 werkmanshuisjes opgeknapt en deze werden omgebouwd tot één geheel dank zij de wrijwillige inbreng van een groot aantal leden. De nieuwe lokalen werden in oktober 1974 overgedragen door de eigenaar Baron Gillès de Pélichy aan de heemkring. In 1981 werd de ambachtengalerij ingehuldigd en tenslotte de feestzaal in 1990. Na de tragische dood van Karel Borstlap op 7 februari 1991 nam André Wouters de voorzittershamer over.

Al dat bouwen belette niet dat de gewone activiteiten regelmatig plaatsvonden met uiterst verzorgde tentoonstellingen, het inrichten van een archief en een documentatiecentrum, ontelbare uitstappen en voordrachten, enz…

Op 1 Januari 2000 volgde Jozef Verckens als vierde voorzitter André Wouters op. Een nieuwe voorzitter, een nieuwe wind, maar de oude waarden worden nog steeds gerespecteerd. Er werden groepen gevormd, elk met een gedelegeerde verantwoordelijkheid en gecoördineerd door een bestuurslid. Jef overleed op 2 mei 2015.

Het secretariaat werd eerst ondergebracht in de annexen van het oude gemeentehuis, vandaar verhuisde het naar de heemhuisjes en recentelijk naar het Dorpshuis (tweede verdieping).

Met de digitale inventarisering van het documentatiecentrum, de heemkundige collecties, en een groot aantal genealogische documenten (bidprentjes, rouwbrieven, enz..) stapte de heemkring met de hulp van Roland Doclo resoluut het computertijdperk binnen. De digitale inventaris wordt opgeslagen in de "cloud" en deze gegevens zijn direct raadpleegbaar via het Internet, eventueel vanuit uw luie zetel. Ook de boekhouding en het administratief beheer volgden deze weg. Deze webstek breit daar een logisch vervolg aan.

Lidmaatschap

 

Iedereen die zich herkent in de doelstellingen van de Heemkring kan lid worden. Men kan lid worden ten individuele titel (natuurlijke persoon), als familie of als organisatie (rechtspersoon). Families en organisaties moeten een persoon als vertegenwoordiger aanduiden. 

De wens voor lidmaatschap kan men mondeling te kennen geven aan een bestuurslid, schriftelijk aan het secretariaat of (best) door middel van het lidmaatschapsformulier

Er zijn 2 soorten leden: effectieve leden zijn personen of organisaties die zich aktief wensen in te zetten voor de vereniging, toegetreden leden wensen enkel de vereniging te steunen. Men kan zich actief inzetten door bv op individuele basis of in een groep van gelijkgezinden heemkundige onderwerpen verder uit te diepen, publicaties aan te maken, ons documentatiecentrum te ondersteunen, het museum uit te baten, enz. 

Effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen ook als bestuurder mee de vereniging leiden en sturen.

De lidmaatschapsbijdrage is dezelfde voor alle leden, deze bedraagt momenteel (2017) 20 €. Zodra de lidmaatschapsbijdrage is ontvangen hetzij op de rekening van de heemkring hetzij in contanten is het lidmaatschap een feit. Door de betaling van zijn lidgeld heeft een lid recht op deelname aan alle activiteiten van de heemkring en krijgt hij alle publicaties van de heemkring toegestuurd.

Medewerkers / Vrijwilligers

 

Iedereen (al of niet lid) kan op vrijwillige basis als medewerker zich ten dienst stellen bij het organiseren van activiteiten.

Wij zorgen ervoor dat al onze medewerkers voldoende verzekerd zijn voor hun burgerlijke aansprakelijkheid bij eventuele schade toegebracht aan derden ter gelegenheid van een activiteit georganiseerd door de vzw. Wij verzekeren ook al onze medewerkers voor materiële schade en/of lichamelijke letsels opgelopen bij hun inzet voor een activiteit van de vzw.

bottom of page